Dziennik Praw
Konstytucja (tekst jednolity) Ustawy (teksty jednolite) Rozporządzenia (teksty jednolite) Traktaty międzynarodowe Prawo samorządów Wyroki Postanowienia Ustawy konstytucyjne (nowelizacje) Ustawy (nowelizacje) Rozporządzenia (nowelizacje) Derogowane akty prawne
nowy akt prawny edycja

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

z dnia 16 maja 2022 roku

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Art. 1.
W ustawie z dnia 10 marca 2022 roku o finansach publicznych wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1 ust. 3 dodaje się pkt 1b) w brzmieniu: ’opłata za dzierżawę rotatora’;
2) dodaje się art. 3d w brzmieniu:
1. Opłatę za dzierżawę rotatora pobiera się na rzecz Skarbu Państwa (Ministerstwa Finansów) od uczestnika licytacji rotatora w wylicytowanej kwocie.
2. Licytację przeprowadza Minister Spraw Wewnętrznych.
3. Minister Spraw Wewnętrznych w drodze rozporządzenia określa zasady przeprowadzenia licytacji oraz warunki dzierżawy rotatora.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia